1. Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez

Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka „ Akademia Małych Mistrzów Artura Siódmiaka”, zwana dalej Akademia.

2.Akademia prowadzi zajęcia sportowe dla dziewczynek i chłopców od 3 roku życia.

3.Zajęcia w Akademii odbywają się dwa razy w tygodniu na wcześniej podanych obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora godzinach.

4.Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych przez organizatora godzinach. Uprasza się o przybycie na miejsce zbiórki co najmniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

5.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych. Rodzic zostanie powiadomiony o odwołaniu zajęć co najmniej 4 h przed ich rozpoczęciem.

6.Uczestnik zajęć musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Do momentu uzyskania zaświadczenia rodzic pisemnie składa taką deklarację przed rozpoczęciem zajęć.

7.Brak w/w zaświadczenia lub deklaracji będzie równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach przez dziecko.

8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach powinni dokonać składki członkowskie do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Akademii.

9. Rezygnacja z zajęć następuję po mailowej informacji o takim zamiarze oraz po uregulowaniu zobowiązań członkowskich do końca danego miesiąca.

10.Zajęcia w Akademii prowadzą trenerzy, instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi.

11.Rodzic/opiekun prawny w czasie zajęć ma obowiązek przebywać tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach.

12.Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć.

kontakt

Szkolna 7

83-307 Kiełpino

tel. 695 513 059

stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com